Huvudbild Upprättande av Förfrågningsunderlag

Upprättande av förfrågningsunderlag

ACC kan hjälpa Er med att ta fram en förfrågningshandling för glasade konstruktioner där vi kan ta ett helhetsansvar.

Vi samlar och samordnar samtliga funktionskrav på de glasade konstruktionerna i en funktionsbeskrivning för glasade konstruktioner. Vi samordnar uppställda krav med berörda konsulter samt granskar övriga handlingar som ska bli en del i förfrågningsunderlaget.

Normalt utgör vår beskrivning tillsammans med arkitektens- och konstruktörens ritningar förfrågningsunderlaget tillsammans med AF-del. Målsättning med ACC förfrågningsunderlag är

  • Samordning och paketering av funktionskrav som tekniskt och ekonomiskt är möjliga och rimliga att uppfylla
  • Så oberoende beskrivning som projektet tillåter för att undvika att låsa in på lösningar eller material som inte finns att tillgå från flera leverantörer. Exempel på material ”eller likvärdigt”
  • Kravställning på funktioner och material som säkrar kvalitets- och miljökrav
  • Förslag på utförande och principlösningar för ingående byggnadsdelar för att förenkla anbudsprocessen för entreprenörer och ge jämförbara anbud till beställaren
  • Förtydligande av entreprenadansvar och entreprenadgränser

Om så önskas upprättar ACC även en förteckning över möjliga entreprenörer att skicka förfrågan till som komplement till beställarens nätverk.

I senare skede kan ACC också medverka i teknisk granskning av inkomna anbud samt delta som tekniskt stöd på upphandlingsmöten.