KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Val av system för fasader och glastak

ACC utför alla typer av utredningar för glasade konstruktioner med tillhörande material inför ny- eller ombyggnad.

Vi utför även utredningar på befintliga byggnader för att minska energianvändning, förbättra inomhusklimatet och åtgärda fel och brister. Utredningen leder till konkreta förslag och åtgärdsprogram.

ACC förfogar över mätutrustning för temperatur, fuktighet, energi, ljus, glaskvalité m.m. Indata kan lagras via datalogger under kortare eller längre mätperioder. Därefter bearbetas och analyseras mätresultatet.

I samråd med beställare, konstruktör och arkitekt väljs system för bärande stomme, glas och glasningssystem. Hänsyn tas till krav på U-värden, rengöring och service samt skydd mot brand och ljud, samt sakskydd och personsäkerhet,. Materialval granskas vid behov med hänvisning till miljökrav, t.ex. innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen.

ACC kan hjälpa Er med

  • Deltagande som konsult för glasade konstruktioner i projekteringen
  • Upprätta tydliga beslutsunderlag – PM glasade konstruktioner
  • Principlösningar och detaljer
  • Skadeutredningar
  • Livscykelkalkyler
  • Dimensionering av glas och system

Val av system för glastak, bild i text 1 Val av system för glastak, bild i text 3 Val av system för glastak, bild i text 2