FN:s 17 Globala mål

För oss på ACC Glas och Fasadkonsult ser vi att vårt största bidrag till FN:s 17 globala mål sker via vår projektering, men också inom vårt dagliga arbete. I våra projekt innebär det kunskap kring de material och produkter vi föreskriver, vår dialog med våra kunder och medprojektörer för att inkludera hållbarhet i hela processen. Vi eftersträvar att vårt underlag inkluderar kravställningar på våra lösningsförslag – från tillverkning fram till sluthantering – för att tillsammans projektera fram en mer hållbar värld. 

Inom vårt dagliga arbete bidrar vi till en jämställd arbetsplats där alla har samma möjligheter och rättigheter att utvecklas och bidra till hela verksamhetens ständiga utveckling och sysselsättning. Vi väljer att resa med klimatsmarta alternativ och källsorterar på våra kontor. 

Nedanstående mål arbetar vi på ACC mer aktivt med i dagsläget.

  1. Jämställdhet, oavsett kön

På ACC sätter vi kunskap och erfarenhet i fokus och anställer därmed kollegor som besitter den kompetens vi efterfrågar.

Alla våra kollegors åsikter och röster bedöms likvärdiga.  

Alla våra kunder och samarbetspartners möter vi med samma omtanke och respekt.  

Hos oss är alla inkluderade och vi arbetar med öppenhet, respekt och jämlikhet. Vi som arbetar tillsammans på ACC är av blandade åldrar, kön och vi kommer från olika ursprung. ACC vurmar för allas olikheter och likheter. 

Vi uppmuntrar en jämn ansvarsfördelning inom familjer avseende VAB, föräldraledighet mm. Vi strävar även efter en jämn fördelning kvinnor/män bland våra kollegor och genom hela organisationen.

 

  1. Hållbar energi för alla

I projekt bidrar vi med att tydliggöra sambandet mellan klimatskälet och byggnadens energibalans. Valet av glas, fasadsystem och solavskärmning har stor inverkan på byggnadens totala energiförbrukning. I alla led projekterar vi för så energieffektiva lösningar som möjligt och arbetar nära våra kunder och medprojektörer för ett optimerat resultat. Vi utvärderar befintlig kunskap och teknik inom återvinning och återbruk av glas och fasadsystem. Vår kunskap sprider vi vidare för att höja kompetensen i branschen. 

I våra projekt har vi också möjlighet att se till framställning av solenergi genom att implementera smarta integrerade lösningar i glas och fasad. Vi utvärderar även framställningen av de byggvaror och material som ingår i vår projektering och uppmuntrar de alternativ där produktionsenergin kommer från förnyelsebara källor. 

 

  1. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi möjliggör en stabil, hållbar och ekonomisk tillväxt där vi inkluderar varandra och tillgodoser en hållbar sysselsättningsgrad för alla våra kollegor. På ACC är vi anslutna till kollektivavtal och våra uppdrag följer ”ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet”.  

Vi har god kännedom om den svenska samt europeiska marknaden och dess aktörer och vi bistår gärna med att utvärdera lösningar utifrån perspektivet Goda arbetsvillkor och Hållbar ekonomisk tillväxt.  

 

  1. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

För oss på ACC är det viktigt att ständigt förbättra våra kunskaper inom framställning av glas och hålla oss ajour med branschens utveckling.  

Vi bidrar till innovationer via våra intressanta samarbeten med RISE och genom våra egna oberoende utredningar. Vi utvecklar ständigt vår kunskap för att bistå med innovativa och klimatsmarta åtgärder inom våra projekt.  

 

  1. Hållbara städer och samhällen

Genom våra projekt vill vi bidra till hållbara städer för alla människor att vistas i. Några exempel är säkra glas, analyser av byggnaders reflektion mot närliggande miljöer, ljudmiljö, dagsljus mm. I all vår projektering strävar vi efter produkter och material som skapar cirkulära flöden och har lång livslängd. 

På ACC har vi gedigen erfarenhet av kulturhistoriskt klassade byggnader och vi har kunskap om lösningar som tar hänsyn till värdefulla byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Genom det arbetet bevarar vi stadens historia samtidigt som byggnaden uppfyller dagens funktionskrav. 

Våra besiktningsmän säkerställer att rätt funktioner uppnås och bidrar till att förebygga framtida skador och kostnader, för hållbara städer och samhällen. 

 

  1. Hållbar konsumtion och produktion

ACC känner starkt för att öka återbruk och återvinning inom glas- och fasadbranschen. Vi är kunniga inom hållbar projektering och produktion samt åtgärder som möjliggör cirkulära flöden. Vi arbetar aktivt med att informera våra uppdragsgivare om möjligheten att minska mängden nytillverkade material och avfall i projekten. 

En minskad framställning av nytillverkat material bidrar till lägre klimatpåverkan och energikonsumtion. För att ytterligare säkerställa framtida återbruk och återvinning av ingående material och produkter från vår projektering planerar vi utifrån möjlighet att i framtiden demontera och renovera utan svårigheter. 

I befintliga byggnader rekommenderar vi oftast fönsterrenovering istället för fönsterbyte, för ekonomiska och klimatmässiga besparingar. Vår projektering bidrar till att nyttja jordens resurser på bästa sätt, exempelvis genom dimensionering och val av system och glastjocklekar. Vi bidrar gärna med analyser av våra lösningsförslag ur ett livscykelkostnadsperspektiv och säkerställer att hänsyn tas till bruksskedets hela ekonomi.  

 

  1. Bekämpa klimatförändringarna

Genom att ständigt utveckla vår kunskap och våra metoder vill vi bidra till byggbranschens minskade klimatavtryck. Vi vägleder och ökar medvetenheten hos våra kunder avseende fönsterrenovering, behovsanpassningar, utförande och optimala, unika lösningar och hittar tillsammans alternativ för minsta möjliga klimatpåverkan. 

På ACC använder vi ett pragmatiskt synsätt på våra lösningsförslag med väl avvägda kravställningar för att komma fram till så resurseffektiva och skräddarsydda lösningar som möjligt. Vi bidrar gärna med analyser av våra lösningsförslag ut ett livscykelanalysperspektiv och säkerställer att de tar hänsyn till den sammantagna klimatpåverkan.  

 

  1. Ekosystem och biologisk mångfald

Vi stärker vår kunskap kring att bygga med trä och andra hållbara material. Våra rekommenderade lösningar innehåller produkter och material med minskad klimatpåverkan. 

Vi utvärderar effekten av vår projektering utifrån påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Ett exempel är fågelsäker design som avser att minimera risken för fåglar att flyga in i våra glasrutor.