Arbetsmiljöpolicy

Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt aktuella krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav. Vi arbetar på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs.

Alla medarbetare har möjlighet att avbryta ett arbete som inte anses säkert eller som kan påverka hälsan.
Arbetsmiljöfrågor ska ingå som en integrerad naturlig del i vår verksamhet, både avseende egna medarbetare, samarbetspartners och tredje man. Som medarbetare och samarbetspartner visar vi engagemang för att ständigt förbättra vår gemensamma arbetsmiljö.

Vid nyanställning ska erforderlig information, utbildning och träning i arbetsmiljöfrågor ges. Arbetsutrustning väljs med beaktande till god arbetsmiljö. Samtliga medarbetare har tillgång till företagshälsovård och uppmuntras till att aktivt ägna sig åt hälso- och friskvård för sin egen och för kollegors hälsa.

Vi arbetar med öppenhet, respekt och jämlikhet. Mobbning eller trakasserier ska inte förekomma och ska aktivt motarbetas.