Kvalitetspolicy

ACC ska inge förtroende för vår professionella konsultverksamhet. Varje uppdrag behandlas unikt och våra tjänster genomsyras av bred kompetens inom glasade konstruktioner. ACC ska alltid tillhandahålla tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet. Överlämnade rapporter, beräkningar och andra handlingar skall spegla ett bra och professionellt arbete. Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter samt branschavtalet ABK 09. I uppdragsbekräftelse anges eventuella avsteg och tillägg som vi definierat mot vad som anges i ABK 09. Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.