Policyer

Kvalitetspolicy

ACC ska inge förtroende för vår professionella konsultverksamhet. Varje uppdrag behandlas unikt och våra tjänster genomsyras av bred kompetens inom glasade konstruktioner. ACC ska alltid tillhandahålla tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet. Överlämnade rapporter, beräkningar och andra handlingar skall spegla ett bra och professionellt arbete. Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter samt branschavtalet ABK 09. I uppdragsbekräftelse anges eventuella avsteg och tillägg som vi definierat mot vad som anges i ABK 09. Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt aktuella krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav. Vi arbetar på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs.

Alla medarbetare har möjlighet att avbryta ett arbete som inte anses säkert eller som kan påverka hälsan.
Arbetsmiljöfrågor ska ingå som en integrerad naturlig del i vår verksamhet, både avseende egna medarbetare, samarbetspartners och tredje man. Som medarbetare och samarbetspartner visar vi engagemang för att ständigt förbättra vår gemensamma arbetsmiljö.

Vid nyanställning ska erforderlig information, utbildning och träning i arbetsmiljöfrågor ges. Arbetsutrustning väljs med beaktande till god arbetsmiljö. Samtliga medarbetare har tillgång till företagshälsovård och uppmuntras till att aktivt ägna sig åt hälso- och friskvård för sin egen och för kollegors hälsa.

Vi arbetar med öppenhet, respekt och jämlikhet. Mobbning eller trakasserier ska inte förekomma och ska aktivt motarbetas.

Integritetspolicy

DATASKYDDSPOLICY

Det är viktigt för oss på ACC att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer:

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Ansvar

ACC Glas och Fasadkonsult AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.