ACC har mycket god kännedom om tillgängliga produkter och lösningar när det kommer till att optimera styrning av solskydd och ventilationsluckor. Vi är en oberoende aktör med många intressanta och komplexa referensprojekt. Vi utgår från fastighetens utformning och användningsområde samt uppdragsgivarens önskemål och lagkrav. I ett optimerat inomhusklimat ingår även att sätta brukarna i fokus. Ofta önskar man att människorna i t.ex. ett kontorshus själva ska kunna reglera sitt solskydd, i kombination med ett automatiskt, för individuell positionering av solavskärmningen.

Exempel på vad vi på ACC bidrar med inom styrsystem och installationer:

• Teknisk handling med funktion och utförande i form av SH, BH, RH, FU, RAM etc.
• Samordning, rådgivning samt behovsanalyser.
• Utförande av typplaner med förslag på placering av kabelförläggning och styrkomponenter i samråd med berörda parter för en optimerad och funktionell anläggning.
• Styrhandlingar såsom ex. typplaner, driftkort, en-linjeschema, parameterinställningslista, layouter etc.
• Optimerat val av styrningsutrustning och dess funktion, för gällande fastighet. Exempelvis kontorsbyggnad, butik, skola, sjukhus.
• Framtagning av styrparametrar för den automatiserade styrningen. T.ex. sollaster på respektive fasad för zonindelning av styrningen, solljusintensitet per zon/fasad, vindhastighet i förhållande till produkt och dess infästningsläge, nederbörd, etc.
• Kostnadsestimering
• Anbudsutskick
• Granskning och utvärdering av entreprenörs anbud med opartisk betygsättning och rekommendation i förhållande till anbudshandling samt projekteringskrav.

Vi på ACC är oberoende och hjälper våra uppdragsgivare med att finna den bäst lämpade lösningen i förhållande till olika parametrar som ekonomi, funktion, estetik, miljö, hållbarhet etc.

Kontaktpersoner

Tony Olsson

Inomhusklimat och dagsljus
Specialist solavskärmning
Tel: 031-333 38 96
Mobil: 073-046 40 83
E-post: tony.olsson@acc-glas.se

Mathias Almstedt

VD ACC Sverige och Norge
Tel: 08-556 183 77
Mobil: 070-278 38 37
E-post: mathias.almstedt@acc-glas.se