Fönsterrådgivning

Fönsterrådgivning

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Byggentreprenörer och Projektledare

Över 4000 lyckade projekt

Vi på ACC är specialister både inom fönster, glas och solavskärmning, därför kan vi hitta den bästa lösningen för just Era fönster. Vi hittar bästa lösningen för åtgärder på befintliga eller nya fönster med hänsyn till energibesparing, solskyddsbehov, U-värden, ljudkrav, dagsljus, hållbarhet, antikvariska aspekter, energiåtgärder, mm.

Byta eller renovera fönster?

Om fönster ska renoveras, förses med nya glas eller ersättas med helt nya fönster bedöms av ACC.

Statusbesiktning och alternativa åtgärder

ACC hjälper till med statusbesiktning av fönster, i denna så kontrolleras skick, prestanda och uppbyggnad. Kontroll av trä, metall, glas, anslutningar och manöverbarhet. Vid behöv och tjänlig väderlek utförs även termografering. Vi utför också rutinmässigt stickprovsinventering av miljöfarliga material, ex fogmassor, försegling av isolerrutor, mm.

Beräkning av befintligt fönsters tekniska prestanda ljudreduktion, U-värde, ljus- och solenergitransmission. Statusbesiktningen baseras med stickprov i flertal utrymmen/lägenheter på olika höjder och väderstreck. Efter statusbesiktningen skickas rapport med 1-4 olika förslag på åtgärder. I rapporten framgår vilken åtgärd som ACC rekommenderar och varför. Detta kan baseras på ekonomi, prestandaförhöjning, bullerdämpning, antikvariska aspekter, möjlig energibesparing, skick mm.

Val av åtgärder:

Fastighetsägare eller styrelse väljer ett av ACC:s alternativ på åtgärder. Beroende på tidsplan beställer ACC ett provfönster med utvalda åtgärder. Provfönstret utformats med glas och beslag som ACC i samråd med fastighetsägaren beslutat. Detta provfönster kommer efter godkänt montage vara ett referensfönster för fortsatta arbeten. Kostnadskalkyler, LCC-beräkning och LCA-analys, jämförelse olika åtgärder.

Beskrivning, förfrågningsunderlag:

FU ACC skapar ett förfrågningsunderlag beskrivning för totalentreprenad enligt ABT eller beskrivningar och ritningar för utförandeentreprenad enligt AB04. Förfrågningsunderlaget sammanfattar alla uppställda funktionskrav på entreprenaden, förtydligar entreprenadgränser och förenklar för entreprenörer att lämna tekniskt likvärdiga anbud för att förenkla upphandlingen.

Upphandling:

ACC kan hjälpa till i upphandlingen med förslag på entreprenörer och med teknisk utvärdering av inkomna anbud/offerter, kontroll om ställda funktionskrav uppfylls och vara stöd vid upphandling av fönster/glasentreprenör.

Projektledning:

Byggledning av fönsterentreprenaden, ACC är byggherrens representant mot entreprenören.

Besiktning och kvalitetskontroll:

För/slutbesiktning under och efter byggtiden på byggplats och eventuellt också i fabrik under renoveringsarbete. Garantibesiktning. Termografering för kontroll anslutningar och drevning om dessa är åtgärdade inom projektet.

Kontaktpersoner Fönsterrådgivning

Region Stockholm

Daniel Julin

Fönsterkonsult
Tel: 08-556 183 83
Mobil: 070-281 53 36
E-post: daniel.julin@acc-glas.se

David Jämtfjäll

Fasadkonsult, Fönsterkonsult och Besiktningsman
RISE certifierad entreprenadbesiktningsman och medlem i SBR
Tel: 08-556 183 81
Mobil: 072-214 32 32
E-post: david.jamtfjall@acc-glas.se

Region Göteborg

Olivier de Rooij

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se

Region Södra Sverige

Mattias Magnusson

Referensprojekt Fönsterrådgivning