Fönsterrådgivning

Fönsterrådgivning

Målgrupp: Bostadsrättsföreningar, Byggherrar, Fastighetsägare, Byggentreprenörer och Projektledare

Över 4000 lyckade projekt

Vi på ACC är specialister både inom fönster, glas och solavskärmning, därför kan vi hitta den bästa lösningen för just Era fönster. Vi hittar bästa lösningen för åtgärder på befintliga eller nya fönster med hänsyn till energibesparing, solskyddsbehov, U-värden, ljudkrav, dagsljus, hållbarhet, antikvariska aspekter, energiåtgärder, mm.

Glas med återvinnings- eller återbrukspotential bedöms särskilt och resultatet sammanställer vi i tydliga rapporter där kvaliteten framgår. Denna värdefulla info är därefter användbar inför varsam demontering för att kunna återvinna glaset till nytt planglas samt även direkt återbruka där detta är möjligt.

Byta eller renovera fönster?

Om fönster ska renoveras, förses med nya glas eller ersättas med helt nya fönster bedöms av ACC.

Glaset, och ibland även hela eller delar av fönster, som demonteras och kasseras kan bli en värdefull resurs i cirkulär ekonomi och varsam resurshantering.

Statusbesiktning och alternativa åtgärder

ACC hjälper till med statusbesiktning av fönster, i denna så kontrolleras skick, prestanda och uppbyggnad. Kontroll av trä, metall, glas, anslutningar och manöverbarhet. Vid behov och tjänlig väderlek utförs även termografering. Vi utför också rutinmässigt stickprovsinventering av miljöfarliga material, ex fogmassor, försegling av isolerrutor, mm.

Beräkning av befintligt fönsters tekniska prestanda ljudreduktion, U-värde, ljus- och solenergitransmission. Statusbesiktningen baseras med stickprov i flertal utrymmen/lägenheter på olika höjder och väderstreck. Efter statusbesiktningen skickas rapport med 1-4 olika förslag på åtgärder. I rapporten framgår vilken åtgärd som ACC rekommenderar och varför. Detta kan baseras på ekonomi, prestandaförhöjning, bullerdämpning, antikvariska aspekter, möjlig energibesparing, skick mm.

Val av åtgärder:

Fastighetsägare eller styrelse väljer ett av ACC:s alternativ på åtgärder. Beroende på tidsplan beställer ACC ett provfönster med utvalda åtgärder. Provfönstret utformats med glas och beslag som ACC i samråd med fastighetsägaren beslutat. Detta provfönster kommer efter godkänt montage vara ett referensfönster för fortsatta arbeten. Kostnadskalkyler, LCC-beräkning och LCA-analys, jämförelse olika åtgärder.

Där befintligt glas bedöms återvinningsbart eller med återbrukspotential korrelerar valda förslag på hantering av glas med vår interna policy samt era önskemål som kunder.

Vi skiljer på återvinning och återbruk där återvinning för oss innebär en nedbrytningsprocess för att skapa nytt planglas och återbruk för oss innebär potentialen att använda material delvist eller i sin helhet med minimal insats på befintlig eller annan plats.

Beskrivning, förfrågningsunderlag:

FU ACC skapar ett förfrågningsunderlag beskrivning för totalentreprenad enligt ABT eller beskrivningar och ritningar för utförandeentreprenad enligt AB04. Förfrågningsunderlaget sammanfattar alla uppställda funktionskrav på entreprenaden, förtydligar entreprenadgränser och förenklar för entreprenörer att lämna tekniskt likvärdiga anbud för att förenkla upphandlingen.

Vi kan bistå med återvinnings- och återbruksrapporter.

Vi kan även hjälpa er som kunder att ta fram säljande texter och tekniska prestandabeskrivningar till plattformar för cirkulärt byggmaterial exempelvis CCBuild, Palats mfl. Detta förenklar för potentiella köpare att hitta rätt glas, fönster och glaspartier för deras ändamål från ert materiallager.

Upphandling:

ACC kan hjälpa till i upphandlingen med förslag på entreprenörer och med teknisk utvärdering av inkomna anbud/offerter, kontroll om ställda funktionskrav uppfylls och vara stöd vid upphandling av fönster/glasentreprenör/rivningsföretag (särskilt inför demontering av glas och fönster till återvinning och återbruk).

Projektledning:

Byggledning av fönsterentreprenaden, ACC är byggherrens representant mot entreprenören.

Besiktning och kvalitetskontroll:

För/slutbesiktning under och efter byggtiden på byggplats och eventuellt också i fabrik under renoveringsarbete. Garantibesiktning. Termografering för kontroll anslutningar och drevning om dessa är åtgärdade inom projektet.

Kontaktpersoner Fönsterrådgivning

Region Stockholm

David Jämtfjäll

Fasadkonsult, Fönsterkonsult och Besiktningsman
RISE certifierad entreprenadbesiktningsman och medlem i SBR
Tel: 08-556 183 81
Mobil: 072-214 32 32
E-post: david.jamtfjall@acc-glas.se

Victoria Alpenhorn

Region Göteborg

Olivier de Rooij

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se

Region Södra Sverige

Mattias Magnusson

Referensprojekt Fönsterrådgivning