Fönsterrådgivning

FÖNSTERRÅDGIVNING

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Arkitekter, Byggentreprenörer och Projektledare

Byta eller renovera fönster?
Om fönster ska renoveras, förses med nya glas eller ersättas med helt nya fönster bedöms av ACC.

Statusbesiktning och alternativa åtgärder:
ACC hjälper till med statusbesiktning av fönster, i denna så kontrolleras skick, prestanda och uppbyggnad. Kontroll av trä, metall, glas, anslutningar och manöverbarhet. Beräkning av befintligt fönsters tekniska prestanda ljudreduktion, U-värde, ljus- och solenergitransmission. Statusbesiktningen baseras med stickprov i flertal utrymmen/lägenheter på olika höjder och väderstreck. Efter statusbesiktningen skickas rapport med 1-4 olika förslag på åtgärder. I rapporten framgår vilken åtgärd som ACC rekommenderar och varför. Detta kan baseras på ekonomi, prestandaförhöjning, bullerdämpning, antikvariska aspekter, möjlig energibesparing, skick mm.

Val av åtgärder:
Fastighetsägare eller styrelse väljer ett av ACC:s alternativ på åtgärder. Beroende på tidsplan beställer ACC ett provfönster med utvalda åtgärder. Provfönstret utformats med glas och beslag som ACC i samråd med fastighetsägaren beslutat. Detta provfönster kommer efter godkänt montage vara ett referensfönster för fortsatta
arbeten. Kostnadskalkyler och LCA analys, jämförelse olika åtgärder.

Upphandling:
FU ACC skapar ett förfrågningsunderlag beskrivning för totalentreprenad enligt ABT eller beskrivningar och ritningar för utförandeentreprenad enligt AB04. Förfrågningsunderlaget sammanfattar alla uppställda funktionskrav på entreprenaden, förtydligar entreprenadgränser och förenklar för entreprenörer att lämna tekniskt likvärdiga anbud för att förenkla upphandlingen.

Utvärdering
ACC kan hjälpa till med teknisk utvärdering av inkomna anbud/offerter, kontroll om ställda funktionskrav uppfylls och vara stöd vid upphandling av fönster/glasentreprenör.

Projektledning:
Projekteringsledning av fönsterentreprenaden, ACC är byggherrens representant mot entreprenören.

Besiktning och kvalitetskontroll:
För/slutbesiktning under och efter byggtiden på byggplats och eventuellt också i fabrik under renoveringsarbete. Garantibesiktning. Termografering för kontroll anslutningar och drevning om dessa är åtgärdade inom projektet.

Kontaktperson

DAVID JÄMTFJÄLL

Besiktningsman och Fönsterkonsult
Tel: 08-556 183 81
Mobil: 072-214 32 32
E-post: david.jamtfjall
Region: Stockholm

MATTIAS MAGNUSSON

Projektledning
Tel: 031-333 38 95
Mobil: 07-091 450 79
E-post: mattias.magnusson
Region: Södra Sverige

TOMMIE SIIRALA

Fönsterkonsult
Tel: 08-556 183 78
Mobil: 073-375 61 75
E-post: tommie.siirala
Region: Stockholm

Kontaktformulär

Referensprojekt