En viktig del av fasadens funktionen är dess termisk värmeisoleringsförmåga. I våra uppdrag strävar vi alltid efter att uppnå låg energiförbrukning och termisk komfort.

ACC verifierar och optimerar fasadlösningen mot ställda krav av visst U-värde, enligt exempelvis miljöcertifiering. För att minska värmebehovet behövs låga totala U-värden för byggnadens klimatskal. För att visa att byggföreskrifterna efterföljs måste man tydliggöra U-värdena för de olika komponenterna som används i byggandet av fasaden. Klimatskalets verkliga prestanda påverkas av många parametrar. Exempelvis detaljer som glasrutans termiska transmittans beroende på ev. lutning, val av spaltbredd, gas och ev. lågemissionsbeläggning. Även ramelement och kanteffekterna p.g.a. anslutningar behöver tas hänsyn till.

Det är också ett krav att visa att köldbryggor har tillåtits på rätt sätt, vilket ofta kräver användning av avancerad datormodelleringsteknik. Både linjära och punktvärmebryggor analyserar vi genom en 2D Finitelementsanalys. 2D finitelementsanalysen ger ACC möjligheten att modellera speciallösningar för ditt glas- och fasadprojekt. En beräkning med köldbryggor istället för schablonvärdena kan ge förbättringar i totala Um-värdet.

Vi föreslår förbättringar för att uppnå ett behagligare inomhusklimat, bättre U-värde, lägre energiförbrukning och minskat CO2 utsläpp. Kvantifierar den glasade fasadens termiska prestanda och framtidssäkrar konstruktionen mot potentiell kondens. Med vår samlade djupa expertkompetens tar vi oss an unika projekt – från idéstadie till genomförande. Ser även över befintliga konstruktioner.

Inom U-värden och köldbryggeanalys utför vi exempelvis:
• Termisk analys av fasader och tak
• Övergripande U-värdes beräkningar inkl. köldbryggor för fasad
• Köldbryggsanalys av genomföringar i fasaden
• Bedömning av möjliga termiska förbättringar i nya/befintliga byggnader
• Designgranskning för att bedöma termisk prestanda
• Rådgivning kring val av material m.m. så att krav/önskningar uppnås
• Verifiering av miljöcertifiering
• Utvärdering av olika glas och fasadsystem

U-värde/Termisk transmittans
= ett mått på värmeförlusten genom byggnadshöljet / en byggnads klimatskal. U-värdet anger jämviktstillståndets värmeöverföring per area och temperaturskillnad mellan de olika sidorna av konstruktionen och anges i W/(m2 K). Det betyder att ett lågt U-värde normalt indikerar hög grad av isolering. Anger det sammansatta beteendet för ett helt byggnadselement istället för att förlita sig på enskilda materials egenskaper.

Köldbrygga
= en konstruktionsdetalj i en byggnad har kontakt med den kallare utsidan, och kan leda värme från den varma insidan

Kontaktpersoner

Daniella Blenke

Konstruktion och Design
Hållbarhetsansvarig
Tel: 031-333 38 94
Mobil: 072-540 28 15
E-post: daniella.blenke@acc-glas.se

Karl Henrik Kalenius

Konstruktion och Design
Tel: 08-556 138 82
Mobil: 073-930 32 27
E-post: karl-henrik.kalenius@acc-glas.se