Kompetenser

Naturlig ventilation

En utmaning vid projektering av rum med hög andel glas är solvärme och övertemperaturer. Även med ett väl tilltaget solskydd kan övertemperaturer uppstå sommartid. Naturlig ventilation med vädringsluckor kan då erbjuda ett effektivt sätt att reducera temperaturen och...

Kallras

Kallras uppstår vintertid när kall utomhusluft kyler ned fasaden. Inomhusluft som kyls ned av den kalla fasadytan faller mot golvet och strömmar sedan ut över golvet. Om inte detta fenomen förebyggs uppstår problem med den termiska komforten i form av kalldrag eller...

Inomhusklimat – termisk komfort

Dagens kravställningar gällande inomhusklimat & energiprestanda har medfört att fasaden fått en alltmer central roll under projekteringen. För rum med hög andel glas blir detta extra tydligt och val av glas och solskydd samt värme- och kylstrategier blir avgörande för...

Dubbelskalsfasader och hybridfasader

Vår kompetens inom glas, fasader och inomhusklimat gör att dubbelskalsfasaden är en naturlig del av ACC:s kärnverksamhet. Detta är vår hemmaplan och vi har lång erfarenhet av att projektera dubbelskalsfasader. Dubbelskalsfasaden innebär möjligheter för ett härligt...

CFD och strömningsmekaniska beräkningar

En metod som ACC använder för att beräkna den rumsliga variationen hos den termiska komforten är strömningsmekaniska beräkningar med CFD-verktyg (Computational Fluid Dynamics). Dessa beräkningar är rumsligt upplösta och åskådliggör den termiska komfortens variation i...

U-värde och köldbryggeanalys

En viktig del av fasadens funktionen är dess termisk värmeisoleringsförmåga. I våra uppdrag strävar vi alltid efter att uppnå låg energiförbrukning och termisk komfort. ACC verifierar och optimerar fasadlösningen mot ställda krav av visst U-värde, enligt exempelvis...

Upphandling

ACC åtar sig att tekniskt granska inkomna anbud och ritningar, samt att biträda beställaren vid upphandling för att minimera missförstånd under projektets gång, samt att beställaren uppnår en önskad kvalité och ett konkurrenskraftigt pris. Ett gransknings PM upprättas...

Termografering

Vi utför termografering av fönster och fasader. Har du problem med köldbryggor eller läckage i klimatskalet är temografering en bra metod för att hitta dessa. Det blir även en bra grund för att projektera åtgärder för att lösa problemen. Kontaktpersoner[showmodule...

Solskyddsbehov och solstudier

Glasfasader släpper både igenom ljus och solenergi. Samtidigt som man vill eftersträva att få in ljus i ett rum vill undvika problem med inomhusklimatet. De stora variationerna mellan årstiderna i vårt nordiska klimat ställer speciellt höga krav på fasadernas och...

Solavskärmning

ACC beaktar alla delar av den glasfasaden/taket där solavskärmningen oftast är en viktig faktor för ett optimerat inomhusklimat. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom den senaste tekniken samt ställda lag- och miljökrav. Antalet installerade solavskärmningar...

Skadeutredning

Vi på ACC anlitas primärt för skadeutredningar på glas, profilsystem och fönster. Vi har en ansenlig styrka i vår samlade interna specialistkompetens. En unik erfarenhet och expertis genom hela värdekedjan* från produktion till färdig slutprodukt; montering samt...

Principdetaljer

ACC förbättrar och optimerar fasadlösningar med design- och detaljritningar på hög nivå. Vi analyserar och föreslår de bästa och mest optimala tekniska lösningarna. Vi utför design och rådgivning kring konstruktion och detaljer i olika projektfaser: • Vi tar fram...

Primärstomme, dimensionering bärstruktur

Vi dimensionerar och projekterar stommar och ramverk i stål, trä och aluminium. Komplexa geometrier är vår specialitet. Med vår unika erfarenhet och beräkningsmetoder optimerar vi stommen och ramverket efter projektets krav. Vi dimensionerar givetvis efter gällande...

Miljöcertifiering

Vi bidrar i utvecklingen inom miljö- och hållbarhetsområdet. Exempelvis har vi varit delaktiga i att ta fram Miljöbyggnad 3.0 samt dagsljuskriterier för Svanens Miljömärkning. Vår strategikonsult Paul Rogers är sakkunnig på Dagsljus Sweden Green Buildings Council och...

LCC och LCA

LCCFör att värna om projektets totalekonomi och göra smarta kostnadseffektiva val i olika skeden av projekteringen går det att göra en så kallad LCC (Livscykelkostnadsanalys). En LCC kan antingen användas enskilt för beslutsunderlag eller jämföras med olika liknande...

Kostnadskalkyl

Vi på ACC är mycket precisa när det kommer till kostnadskalkylering. Tack vare alla pågående projekt och nära kontakt med marknaden har vi en bra känsla för prisutvecklingen av fasad- och solskyddsentreprenader. Vi förstår byggnationers olika förutsättningar...

Kondensanalys

Kondensanalys är en del av helhetsanalysen som vi på ACC gör inom fasadkonsultation. Att bedöma kondensrisker på fönster- och fasaddetaljer är ibland en komplex uppgift som påverkas av många faktorer. Vi går igenom alla parametrar och analyserar kondensationsrisken...

Glasvisning och materialprover

ACC kan med hjälp av sitt ”Showroom” i Nacka demonstrera i marknaden förekommande glastyper som lågemissionsglas, solskyddsglas, screentryckta glas, brandglas, fasadglas m.fl. Showroomet är uppbyggt så att likvärdiga glas från olika tillvarkare kan jämföras sida vid...

Glasdimensionering

Vi hjälper er att dimensionera all typer av glasade konstruktioner, allt från enkla fönster och fasader till glas i räcken, tak, golv och trappor. Även bärande glasverk som balkar och fenor. Vi hjälper er optimera glastjockelkar så inget material används i onödan....

Fasadunderhåll: Rengöring och service

ACC utreder och säkerställer redan i tidig projektering och designfas rengöring, service och underhåll av fönster, fasad och tak. Vi finner rätt lösning och leverantör för det specifika projektet. Våra kompetenta projektledare samverkar genom projektet med våra...

Fasadoptimering

ACC är experter på hur fasadens utformning påverkar husets prestanda. I tidigt skede hjälper vi byggherrar och arkitekter med att sätta parametrar för fasaden utifrån estetik, energiprestanda, ekonomi och byggbarhet. Vi har konstruktion och kostnadseffektiva lösningar...

Explosionsutredning och strukturanalys

Vi på ACC har kvalificerad kunskap inom strukturanalysen. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar till avancerade/extraordinära konstruktioner. Vi hanterar allt från komplexa geometrier till svårbegripliga fysikaliska fenomen, såsom resonans eller lufttryck från...

Byggledning

ACC:s professionella byggledning tar hand om projektet från inköpsfas, detaljprojektering till färdig fasad på plats. Vi är experter på glasade fasader, glastak, special- eller skräddarsydda lösningar samt installation. Genom vår kunskap och erfarenhet utvärderar vi...

Bländningsanalys

Inom dagsljussimulering är bländningsanalys en egen kategori med specifika parametrar och mätvärden. I och med ett ökat fokus på den visuella komforten för brukaren/människan samt en önskan om allt större glaspartier – har fenomenet bländning börjat få mer...

Beskrivning

ACC samlar som glaskonsult övriga tekniska konsulters krav på de glasade konstruktionerna i en samordnad beskrivning för delentreprenaden glasade konstruktioner. När samtliga frågeställningar har utretts upprättas en beskrivning som tillsammans med ACC ritningar eller...

3D visualisering

Vi på ACC använder 3D-ritningar för att visuellt beskriva omfattande detaljer för våra uppdragsgivare, exempelvis arkitekter och byggentreprenörer. Vi tar fram 3D-renderingar i samband med 2D-sektioner och textbeskrivningar. Vi pekar ut ofta förekommande riskområden...

Dagsljus: strategisk rådgivning och analys

ACC har ett av Sveriges bästa team inom området Dagsljus. Vår toppexpert Paul Rogers har haft en nyckelroll i att utveckla och ta fram nya riktlinjer för Sweden Green Building Council samt är deras sakkunniga angående dagsljusfrågor. Han är också sakkunnig för Svanen...